About

آن روز خواهد رسید،آن روز علم به جایی میرسد که انسان ها سیاره محل سکونت خود را انتخاب می کنند.

آیا انسان ها برای آینده خود برنامه ای دارند!

برای روزهایی که علم انقدر پیشرفت کرده که حتی ساده ترین کارها را خودشان انجام نمی دهند. بله قطعا روزی خواهد رسید که انسان ها برای این که تشنگی خود را رفع کنند فقط فکر و اراده می کنند.

شاید در نگاه اول فکر کنید خیلی رویایی فکر می کنم.

چند مثال ساده برای اثبات

علم هر روز درحال پیشرفت است، یادمه در یکی از خبرهایی که دیدم یک گروه دانشمند توانسته بودند با استفاده از اراده و فکر هواپیمای کنترلی خود را هدایت کنند.

یکی دیگر از خبرهایی که برای من جالب بود عینک گوگل بود. مطالب زیادی درباره این عینک وجود دارد. کمی در این باره فکر کنید شاید بتوانید این نظریه را کامل کنید.